Kvalitetssikring

Vi er omfattet af et uafhængigt offentligt tilsyn, der kontrollerer den 
måde vi gennemfører vort arbejde på.
 
Vi skal undersøge og dokumentere, at vi opretholder de særlige krav til uafhængighed ved hver enkelt opgave i henhold til revisorlovens bestemmelser.
 
Vi skal deltage i et vist antal videreuddannelseskurser.
 
Vi skal arbejde efter fastlagte metoder indenfor revision, regnskabsassistance og rådgivning.
 
Vi skal dokumentere skriftligt, at vi har anvendt de fastlagte metoder.
 
Vi skal sikre, at de enkelte arbejdsmetoder kontrolleres løbende gennem processen, således at den statsautoriserede revisor, der har det overordnede ansvar, er i stand til at afgøre om arbejdet er foretaget og kontrolleret af de respektive medarbejdere.
revisordame

RFH’s kvalitetsstyringssystem og politikker for uafhængighed og efteruddannelse.

I henhold til loven om godkendte revisorer samt danske – og internationale standarder for revisors arbejde har RFH et kvalitetsstyringssystem, der tager udgangspunkt i de danske vejledninger om kvalitetsstyringsprocedurer.

RFH’s kvalitetsstyringssystem tager udgangspunkt i en accept af opgaven. Kvalitetsstyringssystemet følger opgaven løbende indtil 
endelig partnerunderskrift på erklæringen. Kvalitetsstyringssystem indeholder procedurer, der sikrer, at opgaven løses optimalt fra igangsætning til afslutning, ligesom der løbende laves kontrol af, at den enkelte opgave løses i overensstemmelse med interne retningslinjer og under hensyntagen til gældende regler i henhold til eksterne retningslinjer.

I forbindelse med løsningen af opgaven foretages en risikovurdering af forholdet, så opgaven kan løses under hensyntagen hertil. 

Kvalitetsstyringssystemet skal bevirke, at arbejdet i RFH udføres med en meget høj kvalitet og under hensyntagen til lovgivningen, revisions- og regnskabsvejledninger/standarder samt reglerne om revisors etik og uafhængighed.

 

Kvalitetsstyringssystemet beskrives i en manual for kvalitetsstyring.

Der bliver årligt gennemført en intern kvalitetskontrol for vurdering af kvaliteten i RFH. Gennemgangen resulterer i en vurdering af den enkelte revisors overholdelse af kvalitetsstyringssystemet og en analyse af, hvordan systemet løbende kan forbedres.

Manglende overholdelse af kvalitetsstyringssystemet giver grundlag for påtale overfor den enkelte revisor, således at alle medarbejdere opfylder krav til kvalitet – både på det formelle og det reelle plan.

 

Uafhængighed

For en optimal løsning af opgaverne har RFH flere systemer for vurdering af uafhængighed i forhold til klienten og opgaven i sin helhed. Der er hvert år godkendelsesprocedurer, der skal overholdes såvel ved accept af nye klienter som ved revurdering af eksisterende klienter.

 

Hvert år skal alle medarbejdere skriftligt erklære, at de opretholder uafhængighed overfor klienter og samarbejdsparter. Ligeledes er der forbud mod at investere i klienternes virksomheder.

Efteruddannelse

Ifølge reglerne for godkendte revisorer stilles der strenge krav til opdateringen af revisorernes viden. En godkendt revisor har pligt til at deltage i et passende efteruddannelsesprogram, der sikrer, at den pågældende til stadighed vedligeholder sin teoretiske viden, sine faglige kvalifikationer og sin viden om kravene til offentlighedens tillidsrepræsentant på et tilstrækkeligt højt niveau.

RFH foretager en løbende registrering af overholdelse heraf.

For øvrige revisorer er der interne uddannelseskrav, der skal følges. Dette vurderes ved de løbende medarbejdersamtaler.

 

Undervisningen foregår i et samarbejde med andre revisorer og igennem FSR – Danske revisorer. Herudover er det RFH’s politik at tilskynde medarbejdere til videreuddannelse, hvorfor den løbende uddannelse naturligt vil overstige eksterne og interne krav. Ligeledes er samfundets krav til revisorer under kraftig udvikling, hvorfor det er nødvendigt, at sikre en omfattende uddannelse for medarbejderne, for at kunne levere en optimal ydelse indenfor de aktuelle kundekategorier.

 

Den seneste kvalitetskontrol.

RFH var i 2017 udvalgt til den foreningsbaserede kvalitetskontrol. Kontrollen resulterede i følgende vurdering af firmaets kvalitetsstyringssystem:
 
“…..er Erhvervsstyrelsen ikke ved den gennemførte gennemgang blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem”.
 
Erklæring fra virksomhedens øverste ledelse om kvalitetsstyringssystemet og uafhængighedspolitikker.
 
Ifølge revisorloven har RFH’s øverste ansvarlige ledelse ansvaret for, at selskabet har et velfungerende og dokumenteret kvalitetsstyringssystem, herunder påse, at retningslinjer for vurdering af uafhængighed og passende sikkerhedsforanstaltninger, overholdes.
 
Direktionen har gennemgået RFH’s kvalitetsstyringssystem og hertil hørende forretningsgange, kontroller og procedurer.
 
“Det er min opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt, og retningslinjerne for uafhængighed overholdes.”
photo-1579047917338-a6a69144fe63